Khóa Học Thương Lượng và Đàm Phán Trong Kinh Doanh

Khóa Học Thương Lượng và Đàm Phán Trong Kinh Doanh

Nội dung khóa học thương lượng và đàm phán trong Kinh doanh: Bản chất đàm phán và phân loại các hoạt động đàm phán, Hiểu rõ nguyên tắc cốt lõi để WIN – WIN trong đàm phán, Bí quyết để giúp bạn tự tin trong bàn đàm phán, Mô hình 12 điều bí mật... Xem tiếp